REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KATOWICACH

§ 1 - Postanowienia ogólne

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U., Nr 85, poz. 539, z późn. zm.) oraz Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej Katowic nr XXIV/323/2000, służąc rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych Biblioteki jest ogólnie dostępne i odbywa się według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
3. Biblioteka zapewnia dostęp do zbiorów bibliotecznych i informacji w formie materiałów i dokumentów graficznych, dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych i elektronicznych.
4. Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych (wypożyczania), za wyjątkiem zbiorów książki mówionej, uprawnieni są czytelnicy Biblioteki, którzy dokonali uprzedniego zapisu w Bibliotece, po okazaniu karty bibliotecznej lub dowodu tożsamości.
5. Do korzystania ze zbiorów książki mówionej uprawnieni są inwalidzi wzroku, osoby słabowidzące, osoby niepełnosprawne oraz dyslektycy, którzy dokonali uprzedniego zapisu w Bibliotece, po okazaniu karty bibliotecznej lub dowodu tożsamości.
6. Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych (czytelni) oraz stanowisk komputerowych w Bibliotece, uprawnieni są czytelnicy po okazaniu karty bibliotecznej lub dowodu tożsamości oraz po dokonaniu przez pracownika Biblioteki wpisu do rejestru odwiedzin prowadzonego wg ustalonego przez Bibliotekę wzoru.
7. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

§ 2 - Zasady rejestracji czytelników Biblioteki

1. W celu uzyskania możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych Biblioteki należy:
A) okazać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL i wypełnić kartę zapisu oraz zobowiązać się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. Za niepełnoletniego czytelnika Biblioteki odpowiadają i podpisują kartę zapisu rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu niepełnoletniego czytelnika jest dowód tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna prawnego oraz legitymacja szkolna.
B) uzyskać kartę biblioteczną na podstawie okazanego dowodu tożsamości.
2. Czytelnik Biblioteki jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty i jest zobowiązany do jej ochrony przed zgubieniem lub zniszczeniem. Zgubienie lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece i najpóźniej w dniu wydania duplikatu karty wypełnić pisemne oświadczenie o jej utracie.
3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
4. Czytelnik Biblioteki zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.

§ 3 - Wypożyczanie ze zbiorów bibliotecznych


1. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek, za wyjątkiem księgozbioru podręcznego, który udostępnia bibliotekarz.
2. Czytelnik może wypożyczyć w jednej filii 5 książek oraz 5 czasopism, na okres 1 miesiąca. W całej sieci Biblioteki liczba wypożyczonych przez czytelnika egzemplarzy książek, nie może przekroczyć 20 pozycji.
3. Termin zwrotu wypożyczonej pozycji może zostać prolongowany, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników Biblioteki. Prolongata nie zostanie udzielona, gdy w dniu zgłaszania prośby o prolongatę czytelnik Biblioteki nie zwrócił w terminie innych materiałów bibliotecznych lub ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki. Prośbę o prolongatę należy zgłosić najpóźniej w dniu terminu zwrotu wypożyczonej pozycji. Czytelnik Biblioteki może otrzymać zgodę na prolongatę każdej wypożyczonej pozycji maksymalnie trzykrotnie.
4. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt. 2 termin zwrotu, jeżeli wypożyczone pozycje stanowią pozycje szczególnie poszukiwane.
5. Na prośbę czytelnika Biblioteki pracownik Biblioteki może rezerwować pozycje aktualnie wypożyczone. Czytelnik Biblioteki ma także prawo do samodzielnej rezerwacji oraz zamówienia materiałów bibliotecznych w systemie elektronicznym.
6. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobierana jest opłata według obowiązującego cennika za każdy tydzień po terminie zwrotu. Opłata naliczana jest od każdej wypożyczonej pozycji (woluminu / tytułu książki mówionej / tytułu ze zbiorów oddziału muzycznego).
7. Opłaty za nieterminowy zwrot naliczane są niezależnie od tego czy uprzednio zostało wysłane upomnienie.
8. Czytelnikom przekraczającym termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, Biblioteka wysyła upomnienia na ich koszt.
9. Jeżeli czytelnik Biblioteki mimo upomnień odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka jest uprawniona dochodzić swych roszczeń na drodze określonej przepisami prawa.
10. Bibliotekarz może uzależnić dokonanie wypożyczenia materiałów bibliotecznych po wypełnieniu przez czytelnika rewersu bibliotecznego.

§ 4 - Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu

1. Materiały biblioteczne udostępnia się na miejscu w czytelniach lub innych pomieszczeniach do tego wyznaczonych, za pośrednictwem bibliotekarza.
2. Materiały biblioteczne udostępnia się na miejscu po okazaniu dowodu tożsamości lub karty bibliotecznej oraz po zarejestrowaniu w rejestrze odwiedzin. Wpisu każdorazowo dokonuje pracownik Biblioteki.
3. Ze materiałów bibliotecznych przeznaczonych do udostępniania na miejscu korzysta się za pośrednictwem pracownika Biblioteki. Zasada ta dotyczy także prasy udostępnianej na miejscu w czytelni przy ul. Młyńskiej 5. Z czasopism w wypożyczalniach można korzystać dowolnie w wyznaczonych do tego miejscach. Korzystanie z czasopism rejestruje pracownik Biblioteki.

§ 5 - Poszanowanie zbiorów bibliotecznych

1. Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych.
2. Czytelnicy w chwili wypożyczania lub udostępniania im materiałów bibliotecznych, winni zwrócić uwagę na ich stan. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Biblioteki.
3. W przypadku niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnicy zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody w jednej z następujących form:
A) dostarczenia pozycji tego samego autora o tym samym tytule i dacie wydania tożsamej lub późniejszej;
B) dostarczenia, za zgodą kierownika filii Biblioteki, pozycji o innym tytule z tej samej dziedziny o wartości odpowiadającej co najmniej obowiązującej w danym roku opłacie z tytułu niezwróconych materiałów bibliotecznych;
C) uiszczenia opłaty, której wysokość odpowiada dwukrotnej średniej cenie książki z roku poprzedniego. W przypadku, gdy cena pozycji niezwróconej, uszkodzonej lub zniszczonej przekracza wysokość opłaty obowiązującej w danym roku, pobierana jest opłata w wysokości ceny inwentarzowej.
4. W przypadku niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia pozycji szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki. Stopień zużycia pozycji nie ma wpływu na wysokość odszkodowania.
5. Niezależnie od dokonanego sposobu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki, czytelnik Biblioteki nie nabywa własności do niezwróconych materiałów bibliotecznych.

§ 6 - Korzystanie z komputerów i internetu

1. Korzystanie z komputerów i internetu dozwolone jest wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe.
2. Stanowisko komputerowe udostępniane jest czytelnikom po okazaniu karty bibliotecznej lub dowodu tożsamości i po dokonaniu wpisu w rejestrze odwiedzin. Wpisu każdorazowo dokonuje pracownik Biblioteki.
3. Za korzystanie ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu oraz usług z tym związanych, pobierane są opłaty według obowiązującego cennika.
4. Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu udostępnia się czytelnikom na czas nieprzekraczający 1 godziny. Czas korzystania może być przedłużony w miarę dostępności sprzętu komputerowego.
5. Zasady dotyczące ewentualnego nieodpłatnego korzystania ze stanowiska komputerowego określa pracownik Biblioteki.
6. Nieodpłatne korzystanie ze stanowiska komputerowego jest możliwe w przypadku korzystania z katalogu elektronicznego Biblioteki oraz katalogów innych bibliotek, wyszukiwania informacji o Unii Europejskiej, zajęć organizowanych przez Bibliotekę, np. lekcje biblioteczne, kółka informatyczne oraz prowadzonych przez Bibliotekę kampanii promocyjnych i konkursów polegających na wyszukiwaniu informacji na określony temat a ogłaszanych w filiach Biblioteki i na stronie www.mbp.katowice.pl.
Zasady nieodpłatnego korzystania ze stanowiska komputerowego w ramach programu „Ikonka” oraz „Telecentrum” określa odrębny regulamin.
7. Wynik swojej pracy czytelnicy mogą zapisać na nośniku informatycznym zarówno zakupionym w Bibliotece, jak i na własnym nośniku informatycznym, odpowiednio do możliwości dostępnego w Bibliotece sprzętu.
8. Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputera, jak i oprogramowania na nim zainstalowanego.
9. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnianego mu komputera, a także za pośrednictwem internetu.
10. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelników w trakcie pracy przy komputerze. W szczególności pracownik Biblioteki może odmówić czytelnikom możliwości korzystania z komputera, jeśli uzna, że czytelnicy wykonują czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w regulaminie.

§ 7 - Opłaty

1. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych Biblioteki jest bezpłatne.
2. Opłacie podlegają usługi informacyjne, bibliograficzne i reprograficzne, świadczone przez Bibliotekę.
3. Opłacie podlegają usługi i czynności powołane w § 2 pkt. 1b, § 3 pkt 7-9, § 5 pkt 3c i pkt 4, § 6 pkt 3 niniejszego regulaminu.
4. Szczegółowe zasady dotyczące odpłatności oraz wysokość opłat określa cennik usług i opłat.
5. Na potwierdzenie wniesionych opłat, czytelnicy otrzymują pokwitowanie.

§ 8 - Przepisy porządkowe

1. Czytelników Biblioteki obowiązuje:

 • pozostawienie wierzchniego okrycia, toreb, teczek, bagażu podręcznego w szatni albo w miejscu wskazanym przez pracownika Biblioteki;
 • zakaz spożywania posiłków i napojów w czasie korzystania ze zbiorów bibliotecznych;
 • zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz głośnych rozmów;
 • zakaz palenia tytoniu.

§ 9 - Skargi i wnioski

1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora Biblioteki lub jego zastępcy w wyznaczonych dniach i godzinach. Do przyjmowania skarg i wniosków w filiach Biblioteki zobowiązani są kierownicy filii lub pracownik zastępujący kierownika filii w godzinach otwarcia placówki.

§ 10 - Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje we wszystkich filiach i Czytelni Biblioteki.
2. Czytelnicy niestosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu nie są obsługiwani.
3. Zmiany obowiązujących w Bibliotece opłat, o których mowa w § 7, podawane będą do wiadomości czytelników z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
4. Integralną część regulaminu stanowią załączniki:

5. Regulamin niniejszy podlega zatwierdzeniu Dyrektora Biblioteki i wchodzi w życie z dniem 01.08.2007 r.

6. Z dniem wejścia w życie Regulaminu tracą moc unormowania dotyczące korzystania ze zbiorów i usług MBP wprowadzone zarządzeniami Dyrektora MBP

 • Zał. Nr 2 do Zarządzenia nr 4 z 31.03.1998 r.
 • Zarządzenie nr 7a/2000 pkt. 1 i 2
 • Zarządzenie nr 8/2001 z 21.05.2001 r.
 • Zarządzenie nr 9/2002 z 25.04.2002 r.
 • Zarządzenie nr 21/2002 z 30.09.2002 r.
 • Zarządzenie nr 24/2002
 • Zarządzenie nr 6/2003 z 30.01.2003 r.
 • Zarządzenie nr 21/2004 z 8.12.2004 r.

Regulamin nadany zarządzeniem Dyrektora MBP Nr 14/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. – tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora MBP Nr 5/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku.


* Średnia cena zakupu książki za 2022 rok wynosi 25 złotych.