Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

integrootwarcie strony legimi w nowym okniebip logootwarcie strony ibuk w nowym oknieotwarcie strony urzędu miasta w nowym oknie

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych (mbp.katowice.pl, bip.mbp.katowice.pl) zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1).

Dostępność cyfrowa


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Na stronie internetowej znajdują się filmy, w których nie umieszczono napisów - (ustawy nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.).
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury.
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.
Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów CSS wraz z semantyczną strukturą kodu strony. Oznacza to, że po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.
Rozmiary tekstu i elementy z nim powiązane zdefiniowane są za pomocą jednostki relatywnej. Umożliwia to swobodne skalowanie tekstu przy pomocy standardowych narzędzi przeglądarek. Dodatkowo witryna posiada odnośniki do kontrastowych wersji witryny dla osób z problemami widzenia.
Linki zawierają atrybut – title. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten może zostać pominięty
Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy.


Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

• Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.08.2020 r.
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
• Ostatni przegląd deklaracji dostępności 18.09.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Martyna Wojciechowska. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322-546-098 w. 122
(e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Dyrekcja

Budynek wolnostojący, sześciokondygnacyjny należy do Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych jest niedostępne, utrudnieniem są schody -  jest 11 stopni. Komunikacja pionowa – winda od wysokiego parteru. Pomieszania Dyrekcji mieszczą się na pierwszym piętrze. W skład pomieszczeń wchodzą: działy merytoryczne i administracyjne, magazyny oraz toalety. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnej – poruszającej się na wózkach inwalidzkich. Brak wyznaczonego postojowego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Obiekt nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Filia Biblioteczna nr 1, ul. Ligonia 7, Katowice

Filia nr 1 mieści się na wysokim parterze w budynku  dwukondygnacyjny w centrum miasta należącym do Biblioteki Śląskiej. Wejście do budynku osobom poruszającym się na wózku ułatwia pochylnia. Komunikację pionową budynku ułatwiają 3 platformy (podnośniki).Przy głównym wejściu do budynku znajduje się dzwonek przywołujący osobę, która obsługuje platformy. Pomieszczenia użytkowe biblioteki to: oddział książki mówionej, wypożyczalnia dla dorosłych i pokój służbowy.

W oddziale książki mówionej oraz wypożyczalni dla dorosłych jest możliwość swobodnego manewrowania wózkiem inwalidzkim.

Odział książki mówionej jest dostosowany dla osób niewidomych i słabowidzących. Na pierwszej kondygnacji znajduję się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się jedno wyznaczone miejsce parkingowe  dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia Biblioteczna nr 3, ul. Gliwicka 93, Katowice

Budynek mieści się w zwartej zabudowie , posiada wysoki parter i piętro. Dojazd do budynku przez  osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim, umożliwia pochylnia.
Dojazd samochodem umożliwia osobie niepełnosprawnej parkowanie w podwórzu. W skład pomieszczeń filii wchodzi na parterze: informatorium, pokój służbowy, toaleta dla osób niepełnosprawnych i wejście na atrium – dostępność dla osób niepełnosprawnych umożliwia platforma zewnętrzna. Komunikację pionową wewnątrz budynku zapewnia platforma (podnośnik). Na pierwszym piętrze mieści się wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 

 

Filia Biblioteczna nr 4, ul. Poniatowskiego 14, Katowice

Pomieszczenia użytkowe MBP mieszczą się w budynku mieszkalnym, na parterze przy ruchliwej drodze publicznej. Wejście do budynku – bieg schodowy - 3 stopnie. Pomieszczenia użytkowe: informatorium, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, kącik czytelniczy dla dzieci i dorosłych, toaleta - brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia biblioteczna 5, ul. Braci Mniejszych 2, Katowice

Biblioteka mieści się na parterze budynku mieszkalnego. Posiada dwa oddzielne wejścia bez barier, dostępne z poziomu terenu. Wejście główne znajduje się od strony ulicy. Z tyłu budynku wyznaczono liczne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia biblioteki mieszczą się na jednym poziomie i są dostosowane do swobodnego poruszania się wózkiem inwalidzkim. Na całość użytkową obiektu składa się: przedsionek z szatnią, wypożyczalnia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kącik zabaw dla najmłodszych, miejsce pełniącym funkcję czytelni, informatorium oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka, zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz, w całości dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia biblioteczna 6, ul. Bytomska 8A, Katowice

Pomieszczenia użytkowe mieszczą się  na parterze w Żłobku Miejskim. Wejście główne z poziomu terenu. Pomieszczenia biblioteki to: informatorium, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych oraz czytelnia. Toalety – dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczone miejsce parkingowe przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka dostosowana dla osób niepełnosprawnych .

 

Filia biblioteczna 7, ul. Franciszkańska 25, Katowice

Pomieszczenia użytkowe znajdują się na wysokim parterze w budynku Urzędu Miasta. Do pomieszczeń biblioteki prowadzą schody – 4 stopnie . Pomieszczenia użytkowe to: informatorium, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych oraz czytelnia. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego przed budynkiem. Filia nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na brak dostosowanie komunikacji pionowej.

 

Filia Biblioteczna 8, ul. Brynowska 53 A, Katowice

Pomieszczenia użytkowe mieszczą się w budynku mieszkalnym przy bardzo ruchliwej drodze publicznej na wysokim parterze. Wejście główne do budynku – brak możliwości samodzielnego wejścia osobie na wózku inwalidzkim ze względu na wąski bieg schodowy w kształcie litery „L”. Komunikacja pionowa brak windy. Pomieszczenia użytkowe biblioteki to: informatorium, wypożyczalnia , czytelnia , toaleta – brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe – brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia biblioteczna 9, ul. Gen. Jankego 183, Katowice

Pomieszczenia użytkowe biblioteki znajdują się w budynku mieszkalnym  na parterze. Dojscie do biblioteki prowadzi podjazd. Pomieszczenia biblioteki to: informatorium,  wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych. Toaleta – brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe przed budynkiem -  brak oznaczonego miejsca . Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia Biblioteczna 10, ul. Radockiego 70A, Katowice

Pomieszczenia użytkowe biblioteki mieszczą się w budynku mieszkalnym na wysokim parterze. Wejście główne do budynku – bieg schodowy – 19 stopni . Pomieszczenia biblioteki to: informatorium, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych i czytelnia, toaleta – dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe – brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych Biblioteka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na brak dostosowanie komunikacji pionowej.

 

Filia Biblioteczna 11, ul. Grażyńskiego 47, Katowice

Obiekt mieści się w zwartej zabudowie. Pomieszczenie biblioteki znajdują się na parterze pawilonu. Wejście główne  do obiektu z poziomu terenu jest bez barier.
Na całość obiektu składa się : hol, w którym mieści się stanowisko obsługi czytelnika, szatnia, czytelnia czasopism, czytelnia ze stanowiskami komputerowymi, wypożyczalnia dla dzieci z kącikiem dla maluchów, wypożyczalnia dla dorosłych, pomieszczenia biurowe, magazyn i toalety – w tym jedna dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie samochodu przez osoby niepełnosprawne ułatwia pobliski parking z miejscem parkingowym  (przy Miejskim Domu Kultury -  Koszutka - Dąb).

 

Filia Biblioteczna 12, ul. Witosa 18B, Katowice

Pomieszczenia biblioteki znajdują się na parterze w pawilonie wolnostojącym . Wejście główne do budynku z poziomu terenu . Pomieszczenia użytkowe biblioteki to: informatorium, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych oraz czytelnia. Toaleta dostosowana dla os niepełnosprawnych . Miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych oddalone od wejścia w sąsiedztwie budynku mieszkalnego. Biblioteka jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia Biblioteczna 13, ul. Młyńska 5, Katowice

Obiekt usytuowany jest w centrum miasta, w zwartej zabudowie. Wejście bez barier z poziomu terenu. Wszystkie pomieszczenia mieszczą się na parterze. W skład pomieszczeń wchodzi: informatorium, wypożyczalnia, zaplecze służbowe, szatnia oraz toalety. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych są w sąsiedztwie budynku Urzędu Miasta Katowice .Pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia biblioteczna 14, ul. Piastów 20, Katowice

Pomieszczenia biblioteki znajdują się w pawilonie wolnostojącym. Wejście do budynku  umożliwia pochylnia. Wszystkie  pomieszczenia użytkowe dostosowane są dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Toalety dostosowane są  dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku przylega ogród edukacyjno – kulturalny. Teren bez barier, ścieżki chodnikowe bez krawężników . Na terenie ogrodu znajdują się: mini estrada, altana, stół do tenisa, stół z szachownicą, miejsce do grilla i na ognisko, oraz edukacyjny ogród skalny. Budynek  wraz z przyległym  ogrodem edukacyjnym jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia biblioteczna 15, ul. Przyjazna 7a, Katowice

Pomieszczenia użytkowe biblioteki znajdują się w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Dojście z poziomu terenu. Pomieszczenia użytkowe to: informatorium, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych oraz czytelnia. Toalety – dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone przed budynkiem szkoły. Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Filia biblioteczna 16, ul. Wajdy 21, Katowice

Pomieszczenia biblioteki mieszczą się na parterze w pawilonie wolnostojącym. Wejście do budynku z poziomu terenu. Pomieszczenia biblioteki to: informatorium, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, czytelnia oraz sala audytoryjna. Toalety  dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Oznaczone miejsce parkingowe. Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia biblioteczna 17, ul. Krzyżowa 1, Katowice

Pomieszczenia biblioteki znajdują się w budynku Domu Kultury –na piętrze. Wejście główne do budynku z poziomu terenu. Drugie wejście do biblioteki  prowadzi pochylnia z poziomu terenu. Komunikację  pionową do biblioteki  stanowi  winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biblioteki to : informatorium, czytelnia dla dzieci i dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych. Toaleta – dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia biblioteczna 18, ul. Studencka 16, Katowice

Pomieszczenia biblioteki mieszczą się w budynku akademickim Uniwersytetu Śląskiego na parterze. Wejście główne do budynku – pięć stopni. Pomieszczenia użytkowe biblioteki: informatorium, kącik czytelniczy, wypożyczalnia, toaleta nie  dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia biblioteczna 19, ul. Obrońców Westerplatte 10, Katowice

Budynek w zwartej zabudowie, mieszczący się przy ruchliwej ulicy. Pomieszczenia biblioteki mieszczą się na wysokim parterze i pierwszym piętrze. Komunikacja pionowa, brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych.  Wejście główne do budynku – przy drzwiach wysoki próg, wewnątrz - 2 stopnie do pokonania. Pomieszczenia użytkowe biblioteki to: parter – wypożyczalnia dla dorosłych , pierwsze piętro – wypożyczalnia oraz kącik dla dzieci. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze w filii MDK połączona korytarzem z biblioteką. Miejsce parkingowe brak możliwości parkowania przy wejściu głównym -  ruchliwa ulica i wąski chodnik. Budynek i pomieszczenia biblioteki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych – brak komunikacji pionowej.

 

Filia biblioteczna 20, ul. Strzelców Bytomskich 21 B, Katowice

Pomieszczenia biblioteki mieszczą się na parterze w budynku mieszkalnym. Wejście główne z poziomu terenu. Wewnątrz – różnica poziomów – dwa stopnie, które uniemożliwiają wejście do pomieszczeń biblioteki. Pomieszczenia użytkowe to: informatorium, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i dorosłych, toaleta – brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich .

 

Filia biblioteczna 21, ul. Zamkowa 45, Katowice

Pomieszczenia użytkowe biblioteki mieszczą się w pawilonie usługowym na piętrze. Wejście główne – z poziomu terenu . Wewnątrz wąski bieg schodowy - 19 stopni. Komunikacja pionowa - brak windy. Pomieszczenia użytkowe biblioteki to: informatorium, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych oraz kącik czytelniczy, toaleta – brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Obiekt nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – komunikacja pionowa.

 

Filia biblioteczna, 23, ul. Paderewskiego 65, Katowice

Pomieszczenia biblioteki znajdują się w pawilonie wolnostojącym. Do wejścia głównego można wejść z poziomu terenu . Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze, w skład których wchodzą: informatorium, wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci wraz z czytelnią , pomieszczenie służbowe, szatnia, oraz toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Filia biblioteczna 24, ul. Al. Roździeńskiego 88A, Katowice

Pomieszczenia biblioteki mieszczą się w budynku na pierwszym piętrze, w pawilonie handlowym. Wejście główne do budynku – bieg schodowy 15 stopni. Komunikacja pionowa – brak windy. Pomieszczenia użytkowe biblioteki: informatorium, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, kącik czytelniczy i toaleta nie dostosowywana dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe – wyznaczone dla osób niepełnosprawnych w znacznej odległości od wejścia. Obiekt nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia biblioteczna 25, ul. Bolesława Chrobrego 2, Katowice

Pomieszczenia biblioteki mieszczą się na parterze w budynku mieszkalnym. Wejście główne do budynku – brak możliwości samodzielnego wejścia osobie na wózku inwalidzkim – wysoki próg przy wejściu. Pomieszczenia użytkowe to: wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i dorosłych. Toaleta jest  dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone przy wejściu głównym do budynku. Biblioteka nie jest dostosowana od zewnątrz dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

Filia biblioteczna 26, ul. Goetla 2, Katowice

Pomieszczenia użytkowe biblioteki mieszczą się na parterze w budynku Zespołu Szkół. Wejście do budynku z poziomu terenu . Pomieszczenia użytkowe biblioteki: informatorium, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych oraz czytelnia. Toaleta dla osób niepełnosprawnych  znajduje się na terenie szkoły  . Miejsce parkingowe wyznaczone jest  dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym do szkoły . Pomieszczenia użytkowe są dostępne dla osób niepełnosprawnych .

 

Filia biblioteczna 27, ul. Szarych Szeregów 62, Katowice

Pomieszczenia biblioteki znajdują się na parterze w budynku Straży Pożarnej . Wejście do budynku z poziomu terenu . Pomieszczenia użytkowe biblioteki to: informatorium, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych oraz czytelnia i toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe  przez wejściem do budynku. Biblioteka  dostosowana jest  dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia biblioteczna 28, ul. Uniczowska 36, Katowice

Pomieszczenia użytkowe biblioteki mieszczą się w budynku wolnostojącym na 1 piętrze. Wejście główne do budynku – na zewnątrz 3 stopnie. Z tyłu budynku znajduje się wejście z poziomu terenu oraz komunikacje pionową do biblioteki stanowi winda dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia użytkowe biblioteki to : informatorium, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, czytelnia. Toaleta  dostosowana do osób niepełnosprawnych na parterze budynku. Miejsce parkingowe z możliwością parkowania z tyłu budynku. Biblioteka jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia biblioteczna 30, ul. Rybnicka 11, Katowice

Pomieszczenia użytkowe biblioteki mieszczą się w pawilonie handlowym na pierwszym piętrze. Wejście główne do biblioteki  – z poziomu terenu ,na piętro -  bieg schodowy – w kształcie litery „L”- 22 stopnie. Komunikacja pionowa – brak windy. Pomieszczenia użytkowe biblioteki: informatorium, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, czytelnia, toaleta dostosowana jest  dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczone jest  miejsce dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na brak komunikacji pionowej.

 

Filia biblioteczna 31, ul. Marcinkowskiego 4 C, Katowice

Pomieszczenia biblioteki mieszczą się na parterze w budynku mieszkalnym. Wejście do biblioteki bez barier z poziomu terenu. Na pomieszczenia użytkowe składają się: informatorium, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych  z kącikiem czytelniczym dla dzieci. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone na parkingu z boku budynku. Biblioteka jest częściowo dostępna dla osób niepełnosprawnych (brak toalety).

 

Filia biblioteczna 32, ul. Grzyśki 19A, Katowice

Pomieszczenia biblioteki mieszczą się w wolnostojącym budynku . Wejście główne z poziomu terenu. Wejście na piętro – schody. Parter w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenia biblioteki to : informatorium, wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych , czytelnia, sala audytoryjna (piętro). Toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe przy budynku . Obiekt jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia na piętrze (wypożyczalnia dla dzieci orz sala audytoryjna) nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na brak dostosowania komunikacji pionowej.

 

Filia biblioteczna 33, Ks. Markiefki 44 A, Katowice

Pomieszczenia biblioteki mieszczą się na parterze w budynku MDK „Bogucice – Zawodzie”. Wejście główne do budynku -  z poziomu terenu . Pomieszczenia biblioteki to; informatorium, wypożyczalnia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kącik czytelniczy. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze MDK. Wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych . Biblioteka jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia biblioteczna 34, ul. Medyków 14, Katowice

Filia mieści się w obiekcie  Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  i jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia biblioteczna 35, ul. Słowackiego 20, Katowice

Obiekt usytuowany jest w centrum miasta w zwartej zabudowie. Wejście do budynku umożliwia pochylnia. Pomieszczenia biblioteki mieszczą się na parterze oraz posiadają dwie antresole. Dojście do antresoli jest niedostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Toaleta jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych . Filia jest dostępna dla czytelników niepełnosprawnych z możliwością wypożyczenia książek. W pobliżu biblioteki znajduje się jedno wyznaczone miejsce parkingowe  dla osób niepełnosprawnych.

 

Filia biblioteczna 36, ul. Gen. Hallera 28, Katowice

Budynek w zwartej zabudowie, mieszczący się przy ruchliwej ulicy. Pomieszczenia biblioteki mieszczą się na pierwszym piętrze w budynku MDK – „Szopienice – Giszowiec”. Komunikacja pionowa – schody –  brak windy. Wejścia główne do budynku – na zewnątrz 3 stopnie , na wysoki parter 4 stopnie. Wejście do biblioteki na pierwsze piętro – schody. Pomieszczenia użytkowe biblioteki to: informatorium, czytelnia i wypożyczalnia. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze MDK. Przed budynkiem znajduje się jedno wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Brak dostosowania dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu braku windy.

 

Filia biblioteczna 38, ul. Medyków 16, Katowice

Filia mieści się w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje dodatkowe

• Data publikacji strony internetowej: marzec 2014
• Data ostatniej znaczącej aktualizacji strony internetowej: grudzień 2023
• Dostępność tłumacza migowego: brak możliwości
• Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
• Deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań aby wszystkie nowo dodane strony oraz dokumenty, były dostępne. Część materiałów archiwalnych nie posiada opisów alternatywnych.
Załączniki do pobrania są ogólnodostępnych formatach (zip, pdf, word).
Wszelkie uchybienia postaramy się niezwłocznie poprawić oraz sprawić, aby informacje były w pełni dostępne.

© 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach. Wykonanie Szymon Szostok